18. června 2024

Logistický audit v 5 krocích

Logistika je klíčovým prvkem každého moderního podnikání – pokud jsou všechny procesy optimalizovány, může se významně podílet na efektivitě vašeho byznysu. Také vás ale může značně brzdit. Jak ale zjistit, jak si vede zrovna vaše firma? Pomůže logistický audit.

Co je logistický audit?

Logistický audit je systematický proces, který hodnotí všechny aspekty logistického řetězce podniku, identifikuje oblasti pro zlepšení a navrhuje konkrétní kroky k dosažení vyšší efektivity a výkonnosti. Zabývá se klíčovými otázkami, které pomohou osvětlit úroveň logistických procesů ve vaší organizaci.


V rámci logistického auditu budete například řešit, jaké aktivity (ne)přidávají hodnotu produktům/službám, které svým zákazníkům nabízíte, popřípadě jak využíváte potenciál svých zaměstnanců, techniky a dalších zdrojů. Stranou nezůstávají ani otázky správy zásob a organizační struktury.

Proč se logistický audit opravdu vyplatí?

Na první pohled to může vypadat, že logistický audit představuje obrovskou zátěž. Zabere čas a logicky bude i něco stát. Ale opravdu se vyplatí. Především totiž pomůže odhalit skryté neefektivity a nákladové úspory. Dále vám poskytne detailní přehled o aktuálním stavu logistických procesů – a vy v důsledku toho budete schopni lépe plánovat a řídit budoucí operace. Co je důležité, je to, že v rámci auditu odhalíte, kde přicházíte zbytečně o zdroje. I když jsme zmiňovali, že čas věnovaný auditu něco stojí, je třeba říci, že reálně přináší úspory nákladů. Pravidelný audit navíc zajistí, že logistika vašeho podniku drží krok s technologickými novinkami a změnami na trhu.

5 kroků logistického auditu

1. Definování cílů a rozsahu auditu


V první řadě je třeba definovat cíle a rozsah auditu. Určete, které aspekty logistického řetězce budou hodnoceny, jaké jsou hlavní cíle auditu (např. snížení nákladů, zlepšení doručovacích lhůt, zvýšení přesnosti zásob), a stanovte časový rámec pro realizaci auditu.


2. Shromažďování dat


Druhým krokem je shromažďování relevantních dat. V tuto chvíli analyzujete současné procesy, obstaráváte sběr kvantitativních dat (např. náklady, časy doručení, úroveň zásob), a sbíráte kvalitativní informace (např. zpětná vazba od zákazníků a zaměstnanců).


3. Analýza současného stavu


Máte data, budete analyzovat. Identifikujte silné a slabé stránky současných logistických procesů, analyzujte příčiny identifikovaných problémů a ideálně srovnávejte – třeba s konkurencí nebo lídry ve vaší oblasti, pokud můžete. Výsledkem této analýzy by mělo být detailní pochopení současného stavu a oblastí, které vyžadují zlepšení.


Během analýzy si potřebujete zodpovědět, zda a do jaké míry je vaše logistika optimalizována, jak moc vyhovuje vašim potřebám, a kde jsou mezery. Orientujte se přitom ve čtyřech oblastech – strategie logistiky, plánovací a řídící systém, informační systém a materiálový systém.


4. Návrh zlepšení


Na základě analýzy současného stavu je třeba navrhnout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení. Ty mohou zahrnovat změny v procesech, zavedení nových technologií – například responzivní webové aplikace pro logistiku, školení zaměstnanců nebo změny ve struktuře organizace. Každý návrh zlepšení by měl být podložen konkrétními daty a měl by mít jasně definované cíle a očekávané přínosy.


Aby byl návrh srozumitelný a jasný, je vhodné ho zpracovat do podoby „akčního plánu“, kde budou rozepsány jednotlivé kroky a opatření s definovanými prioritami. Stanovení priorit je důležité – rozlišujte, co je klíčové pro konkurenceschopnost firmy a co je jen příležitostí pro zlepšení.


5. Implementace a monitorování


Posledním krokem je samozřejmě implementace navržených zlepšení a jejich průběžné monitorování. Od plánování na papíře se dostáváte k realitě. Na průběžné monitorování nezapomínejte – pravidelné hodnocení výsledků je nutné pro zajištění dlouhodobé efektivity logistických procesů.


Buďte prozřetelní a uvědomte si včas, jakou roli sehrává logistika v úspěchu vaší firmy (efektivní) logistika. Logistika je komplexní oblast, a tak je na ni potřeba i pohlížet. Ekonomika logistiky je mnohdy přímo úměrná prosperitě celé firmy. Také to tak vnímáte? Pravidelný logistický audit vám pomůže udržet konkurenceschopnost, snižovat náklady a zlepšovat spokojenost zákazníků

DEJME SE DO TOHO

Začněte digitalizovat už dnes

Digitalizace podpoří vaše podnikání a podpoří váš úspěch